Przemysł Zdrowie

Które odpady medyczne są szczególnie niebezpieczne?

Odpady medyczne są nieodłączną częścią funkcjonowania placówek, takich jak przychodnie państwowe i prywatne, laboratoria, gabinety stomatologiczne, pracownie medycyny estetycznej czy gabinety weterynaryjne. Przechowuje się je w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach, a następnie wyspecjalizowane firmy odbierają je celem ich utylizacji. Według polskiego prawodawstwa odpady medyczne dzielą się na kilka kategorii. Jedna z nich to odpady niebezpieczne, czyli takie, które przez wgląd na swoje pochodzenie lub skład chemiczny, lub biologiczny mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia. Przy ich segregacji, przechowywaniu i utylizacji należy zachować szczególną ostrożność.

Co to jest odpad medyczny?

Przepisy polskiego prawa określają jako odpad medyczny te odpady, które powstają w laboratoriach i placówkach medycznych w wyniku świadczenia usług zdrowotnych oraz przeprowadzania badań i wszelkich eksperymentów naukowych. Są to więc pozostałości po operacjach, zabiegach ratujących życie czy wykonanych pacjentom badaniach. Zalicza się tutaj leki i chemikalia, narzędzia i opatrunki, strzykawki, narzędzia chirurgiczne, ubrania i fartuchy, produkty medyczne jednorazowego użytku, wszystkie inne akcesoria jakie wykorzystywane są w szpitalach i ośrodkach zdrowia, a także części ciała, usunięte organy, tkanki, krew. Prawo szczegółowo określa, jak należy się z nimi obchodzić, aby nie narazić siebie i innych na potencjalne niebezpieczeństwo. Dzięki wprowadzeniu specjalnych kodów możliwa jest szybka identyfikacja kategorii odpadów medycznych, ich segregacja, dobór odpowiedniej metody przechowywania, transportu i utylizacji.

Odpady medyczne sklasyfikowane jako niebezpieczne

Odpady medyczne są sklasyfikowane jako niebezpieczne, jeśli stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także stwarzają ryzyko skażenia środowiska. Niewłaściwie segregowane i przechowywane, mogą się stać zagrożeniem tak dla pracowników, jak i pacjentów placówki medycznej – szczególnie gdy wywodzą się z oddziału zakaźnego. Ich nieodpowiednie zabezpieczenie stwarza możliwość zakażenia się bakteriami, wirusami (w tym wirusem HIV) czy chorobami zakaźnymi.

Za niebezpieczne odpady medyczne uznaje się:

  • usunięte organy,
  • części ciała,
  • tkanki,
  • krew,
  • pojemniki na krew oraz konserwanty jakich użyto do przechowywania krwi,
  • leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
  • odpady amalgamatu dentystycznego. ‘

Są to również ogólnie pojęte chemikalia, a wśród nich odczynniki chemiczne, które zawierają substancje uznawane za niebezpieczne. Także resztki i pozostałości po żywieniu pacjentów, którzy przebywają na oddziałach zakaźnych, generalnie odpady zawierające drobnoustroje chorobotwórcze lub toksyny, a także inne odpady zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, takie jak np. strzykawki.

Postępowanie z niebezpiecznymi odpadami medycznymi

Obowiązujące metody postępowania z odpadami medycznymi zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), a także w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Przepisy znajdujące się w tych dokumentach określają, w jaki sposób odpady medyczne powinny być magazynowane i sortowane oraz jak należy je pakować, oznaczać i transportować. Niebezpieczne odpady medyczne trafiają do czerwonych worków lub pojemników z tworzywa sztucznego, które następnie zostają odpowiednio opisane i przechowane w odosobnieniu we właściwej temperaturze do czasu aż odbierze je specjalnie do tego przeznaczona firma celem poddania utylizacji. Jedyna obowiązująca w Polsce metoda utylizacji odpadów medycznych to spalanie ich w specjalnie przystosowanych spalarniach w temperaturze minimum 1100°C. Dzięki tak wysokiej temperaturze wszystkie czynniki chorobotwórcze zostają unieszkodliwione, przez co nie powstaje ryzyko epidemii i zagrożenie dla ludzi oraz środowiska.

Inspirowane: ekoemka.com.pl –  unieszkodliwianie odpadów medycznych Warszawa

Related posts

Zadbaj o swój kręgosłup i zapisz się na odpowiednie zajęcia!

Sprawdzone sposoby walki z dentofobią

Jaką prezerwatywę wybrać? – poradnik