Biznes

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – co to za dokument? Kiedy jest wymagany?

Zanim przedsiębiorca przystąpi do realizacji planowej inwestycji, musi dopełnić różnych formalności. Wśród wymogów określonych przez prawo ochrony środowiska jest obowiązek dostarczenia organowi administracji państwowej Karty Informacyjne Przedsięwzięcia. Co to za dokument? Jakich informacji nie może w nim zabraknąć i kiedy jest wymagany?

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – co to? Jakich informacji nie może w niej zabraknąć?

 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) to dokument, który opracowuje się w związku z planowaną inwestycją. Inwestor musi ją złożyć w urzędzie gminy lub miasta, zanim uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DoŚU). W Karcie Informacyjnej należy zawrzeć nie tylko podstawowe dane odnośnie do planowanej inwestycji, ale również informacje o jej potencjalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne i lokalną społeczność.

Na podstawie KIP organ administracji państwowej, który opiniuje przedsięwzięcie, podejmuje decyzję, czy występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, czy można jej zaniechać. Dlatego musi ona zawierać na tyle szczegółowe dane, aby umożliwić ocenę kryteriów, które zostały wyszczególnione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie […] (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227). Co więc należy w niej zawrzeć?

W Karcie Informacyjnej koniecznie powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • rodzaj, lokalizacja i skala inwestycji (zawierająca m.in. opis najbliższego otoczenia i zdolności produkcyjnych),
 • powierzchnia nieruchomości,
 • rodzaj wykorzystywanych technologii,
 • technologiczne i lokalizacyjne warianty przedsięwzięcia,
 • potencjalny wpływ na środowisko (w tym określenie przewidywanych ilości mediów, materiałów, paliw i surowców wykorzystywanych w ramach inwestycji),
 • opis rodzajów substancji wprowadzanych do środowiska wraz z określeniem ich ilości – mowa tutaj m.in. o ściekach, odpadach, zanieczyszczeniach powietrza oraz hałasie,
 • wybrane metody i rozwiązania, które mają minimalizować negatywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

W KIP nie może również zabraknąć informacji dotyczących pokrycia szatą roślinną nieruchomości, na której inwestycja ma stanąć. Inwestor ma także obowiązek przedstawić opis roślinności, którą planuje usunąć w celu realizacji przedsięwzięcia. Zdarza się, że w KIP należy również zawrzeć opis możliwego transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z opisem obszarów chronionych znajdujących się w zasięgu jej wpływu.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to istotny dokument. Dlatego jego sporządzenie warto zlecić profesjonalistom. Specjaliści ds. konsultingu środowiskowego opracują czytelną i przejrzystą KIT, która będzie spełniać wszystkie wymogi formalno-prawne.

Kiedy Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest wymagana?

 To, kiedy inwestor jest zobowiązany do sporządzenia Karty Informacyjnej, jest uzależnione od rodzaju przedsięwzięcia. Jeżeli inwestycja kwalifikuje się jako mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, KIP jest niezbędna. Jeżeli natomiast jest to inicjatywa, która może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, inwestor musi sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem wymagających KIT, zalicza się m.in.:

 • zabudowę mieszkaniową i towarzyszącą jej infrastrukturę (pod pewnymi warunkami),
 • hotele i ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi,
 • parki rozrywki,
 • wyciągi narciarskie,
 • instalacje wytwarzające produkty poprzez mieszanie chemicznych półproduktów,
 • instalacje do brykietowania węgla kamiennego,
 • instalacje do garbowania skór,
 • instalacje do produkcji szkła.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to jeden z dokumentów, które inwestor musi sporządzić i dostarczyć właściwemu organowi administracji państwowej, aby móc przystąpić do realizacji inwestycji. Na jej podstawie organ analizuje, jaki wpływ planowana inicjatywa będzie mieć na środowisko i lokalną społeczność, co z kolei pozwala określić dalsze wymagania względem przedsięwzięcia.

źródło: EKOMERITUM konsulting środowiskowy

Related posts

Kto może skorzystać z ulgi na IPO?

Części do wózków widłowych – oryginalne czy zamienniki?

Lodowisko pod namiotem? Tanie rozwiązanie na zabawę całą zimę!